Річний звіт

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 37

МІСТА КИЄВА

у 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №37 МІСТА КИЄВА

03150, м. Київ, вул. Антоновича, 130/17, тел. 529-31-13, 529-19-61
Загальні відомості про школу
Школа І-ІІІ ступенів №37 міста Києва
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 130/17
Телефони: (044) 529 31 13, 529-19-61
Форма власності: комунальна
Мова навчання — українська
Рік побудови – 4-поверхова будівля – 1955р.
Проектна потужність — 1000 місць
Навчальних кабінетів — 27
Усього працівників — 47
Педагогічних працівників — 25
Статут зареєстровано управлінням освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 22 січня 2007 року №110, затверджено розпорядженням Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 22.01.2007р. № 66. Ліцензія серія 30Д -11 № 110940 видана Головним управлінням освіти Київської державної адміністрації 12.12.2001 р.
В школі І-ІІІ ступенів № 37 в 2016-2017 навчальному році в 12 класах навчалося 297 учнів. Класи діляться на групи при вивченні української та іноземних мов відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02р. №128.
Школа працювала за Типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України: початкова школа (додаток №1), 5-9 класи (додаток 10), 10-11 класи (додаток №2, універсальний профіль)( Наказ МОН України від 27.08.2010 №834, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657). Додаткових освітніх послуг в школі не запроваджено.
Викладання навчальних предметів здійснюється відповідно до програм та вимог нормативних документів. Робочий навчальний план реалізується за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.
Навчально-виховний процес в школі здійснюється за класно-кабінетною системою. Обладнано 15 навчальних кабінетів та 4 класні кімнати початкових класів. Три кабінети інформатики забезпечені 39 сучасними комп’ютерами та інтерактивною дошкою.
Матеріально-технічна база навчальних класів та класних кімнат задовольняє навчально-виховний процес.
Станом на 05.09.2016 року (звіт за формою № ЗНЗ-1) бібліотечний фонд школи складає усього 17636 примірників, у тому числі підручників 9347, із них : для 1-4 кл. 2527, 5-9 кл. 5571; 10 — 11-х класів 1249.
До першого класу приймаються діти з 6 років за заявою батьків та медичними висновками, які свідчать про їх функціональну готовність до навчання в школі. Відомості про першокласників занесені до алфавітної книги. На них заведені особові справи, які ведуться згідно вимог.
Відкрито дві групи продовженого дня. Режим роботи груп продовженого дня відповідає вимогам Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-виховного процесу.
Витримуються вимоги мовного законодавства при текстовому оформлені навчальних кабінетів, шкільних приміщень, при проведенні службових нарад та у ведені шкільної документації. В класних кімнатах, шкільній бібліотеці оформлені куточки державної символіки. У вестибюлі школи оформлений стенд державної символіки.
За підсумками 2016-2017 навчального року 14 учнів школи отримали Похвальні листи, 3 випускниці 11 класу нагородженні золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні».
Головним завданням школи є забезпечення умов для розвитку і саморозвитку кожного учня, яка реалізується через оновлення змісту навчальних програм, інноваційних технологій, організації навчально-виховного процесу, в тому числі й організації домашньої самостійної роботи.
Завдання і проблеми, над якими працювала школа у 2016-2017 навчальному році:
• формування всебічного і гармонійного розвитку особистості ;
• формування національної самосвідомості;
• формування в учнів свідомого ставлення до навчання;
• активізація шкільного громадського самоврядування;
• формування навичок свідомої дисципліни та здорового способу життя;
• сприяння формуванню внутрішньої культури закладу: культури зовнішнього вигляду, норм поведінки;
• етичне виховання як виховання моральних норм: дружби, колективізму, товаришування, взаємодопомоги, дотримання традицій тощо;
• зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Кадрове забезпечення школи І-ІІІ ступенів №37 міста Києва здійснено у повній відповідності з навчальним робочим планом школи за п’ятиденним режимом роботи. Навчально-виховний процес забезпечують 25 педагогічних працівників.
Школа укомплектована педагогічними кадрами на 100%. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та компетенції.
Якісний склад педагогічних працівників:
Всього педагогічних працівників — 25
з них :
з вищою педагогічною освітою — 25 ( 100%)
вчителів пенсійного віку – 6
Вчителів, які мають кваліфікаційну категорію:
«Спеціаліст вищої категорії» — 14
«Спеціаліст першої категорії» — 8
«Спеціаліст II категорії» — 1
«Спеціаліст» — 2
Вчителів, які мають педагогічні звання:
«Учитель – методист» – 7
«Старший учитель» — 5
Плинності кадрів за останні 5 років немає.
Документація з кадрових питань ведеться згідно з вимогами та функціональними обов’язками.
З метою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у школі діє система курсової перепідготовки при Київському університеті ім. Бориса Грінченка.
Згідно з перспективним планом курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників курсову перепідготовку в цьому навчальному році пройшли 5 вчителів, атестовано 6 вчителів.
Учителі школи постійно працюють над удосконаленням своєї фахової майстерності; є активними учасниками семінарів-практикумів, майстер-класів, презентацій досвіду роботи, що проводяться для вчителів району.
Мають нагороди:
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» — 6 учителів:
Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України –9 вчителів.
Нагороджені:
Грамотою Головного управління освіти і науки м. Києва – 15 учителів,
Грамотою районного управління освіти — 15 учителів,
Почесна грамота КМДА — 5 учителів,
Подякою Голови КМДА — 5 учителів,
Подякою голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації – 7 учителів.

Методична робота в школі в цьому навчальному році спрямована на розв’язання методичної проблеми «Підвищення якості й ефективності навчально-виховного процесу на основі творчого підходу до праці його учасників»
Із метою реалізації названої проблеми в структурі методичної роботи пе-редбачено організацію роботи таких підрозділів:
— педагогічна рада школи;
— методичні об’єднання;
— методична підтримка молодого вчителя;
Науково-методична робота в школі проводиться за такими напрямками :
— забезпечення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій на всіх ступенях навчання.
— побудова процесу виховання, розвитку і навчання на основі вивчення даних індивідуальних психологічних особливостей та аналізу досліджень стану здоров’я школярів.
— збагачення та розвиток творчого потенціалу педагогічних праців-ників.
Протягом навчального року проводились засідання педагогічної ради школи , на яких розглядались питання щодо удосконалення навчально-виховного процесу в школі. Особливу увагу було надано таким питанням:
— інноваційна діяльність в навчально-виховному процесі;
— сучасний урок: інтерактивні технології навчання;
— творчість учителя – найважливіша складова педагогічної праці;
— створення системи роботи педагогічного колективу з формування національної свідомості й загальнолюдської моралі школярів;
— упровадження освітніх технологій і систем, спрямованих на збереження здоров‘я дітей;
форми та методи роботи в початковій школі;
— сучасні концепції виховання;
— роль класного керівника в системі виховної роботи школи;
— проблеми наступності між початковою і середньою школою.
В школі працює 6 методичних об’єднань: початкових класів; іноземних мов; вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури,природничо-математичних предметів; вчителів трудового навчання, фізкультури; методичне об’єднання класних керівників. Робота МО спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми школи. На засіданнях методичних об’єднань розглядаються питання реалізації рішень педагогічної ради школи відповідно спеціалізації окремих предметів, систематично вивчаються інструктивно-нормативні документи органів освіти, інноваційні технології навчання, нові навчальні програми, підручники та посібники з навчальних дисциплін, новинки методичної літератури, досвід роботи вчителів — новаторів та кращих вчителів школи, обговорюються результати взаємовідвідування уроків та інші питання. Організація роботи з молодими спеціалістами, взаємовідвідування уроків, позакласна робота сприяють підвищенню рівня викладання іноземної мови. Вдало організоване наставництво, консультації, семінари для молодих спеціалістів сприяють підвищенню педагогічної майстерності молодих учителів.
Методична робота з педагогічними працівниками в школі реалізується в основному через традиційні колективні (масові, групові) та індивідуальні форми її організації. Впродовж останніх років спрямована на розвиток життєвої компетентності учнів та підвищення рівня мотивації учнів до успішного навчання.
Учителі школи беруть участь у методичній роботі на рівні району: є членами журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів. Сколяр Б.О. очолює методичне об′єднання вчителів інформатики району ; Гончаренко Т.В.- вчитель історії та правознавства, Голота О.Ю. – вчитель англійської мови, входять до творчих груп вчителів району.
Головною метою діяльності вчителів школи є оптимальне поєднання традиційних і нетрадиційних форм навчання, упровадження інтегрованих елементів, комп’ютерних знань у навчальний процес.
У школі активізовано роботу з творчими та обдарованими учнями, яка сприяє розвитку їхніх здібностей.
Пріоритетними напрямками роботи школи з обдарованими учнями визначені такі:
1. Залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи (факультативи, гуртки, секції);
2. Підготовка учнів до участі в олімпіадах, МАН, конкурсах;
3. Індивідуальна робота;
4. Просвітницька робота з педагогічним складом школи щодо розвитку обдарованої молоді.
З метою виявлення обдарованих школярів та створення сприятливих умов для розвитку їхніх здібностей у позакласній та позашкільній роботі використовуються різноманітні форми та методи роботи.
Заохочення до творчого мислення є одним з основних напрямків у роботі вчителів школи, оскільки творче мислення – найвищий вияв розвитку людського розуму. Воно відображає внутрішній світ особистості, іноді прихований від інших. Одне із основних завдань навчання – це створення сприятливих умов для розкриття здібностей і творчого самовиявлення.
В умовах шкільного навчання здатність учнів-підлітків до творчих пошуків може бути значно підвищена. Для цього вчителі школи включають до навчального процесу нестандартні завдання, активізують пізнавальну діяльність, ігрові компоненти, а також дослідницьку діяльність тощо.
Учнів вдається зацікавити творчою роботою, а деяких з них по-справжньому захопити.
Розвиток творчих здібностей школярів проходить через систему вихов-них заходів у школі, а саме: різноманітні виставки, конкурси, святкування ювілейних дат тощо.
Щороку учні школи беруть участь у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах, роботі МАН і мають такі результати:
Навчальний рік Предмет Кількість призових місць
районні міські
2011-2016-2017 Українська мова і література 1
Історія 2
Біологія 2
Англійська мова 2
Інформаційні технології 1
Хімія 1
Усього 9
МАН 1

У 2016-2017 н.р. у школі працювали гуртки: хореографічний, вокального співу, фольклорний, туристсько-краєзнавчий, комп′ютерний, спортивний.
Дитячі громадські об’єднання: учнівське самоврядування, волонтерська група, команда КВК, агітбригада ЮІДР.
Крім того, учні школи відвідують позашкільні заклади, БДЮТ, дитячі спортивні і музичні школи, підліткові клуби, займаються в модельних агенціях тощо.
У відповідності до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за школою закріплено мікрорайон. На виконання законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказом по школі, за членами педагогічного колективу закріплено списки дітей мікрорайону з метою якісної перевірки наявності дітей шкільного та дошкільного віку, які мешкають в мікрорайоні школи. За поновленими спи-сками в мікрорайоні школи проживає 390 дітей, з них 75 навчається в школі № 37. 84 учнів школи з інших мікрорайонів Голосіївського району, 75 з інших районів міста, 64 з учнів з регіонів України. Всі учні, які проживають в мікрорайоні школи і зверталися до школи, зараховані до відповідних класів. Сімей та учнів, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти в мікрорайоні школи не виявлено.

На виконання програми «Всеобуч» педагогічним колективом школи І-ІІІ ступенів №37 міста Києва ведеться постійний контроль за охопленням дітей шкільного віку навчанням. Двічі на рік здійснюється перевірка та уточнення списків дітей мікрорайону. Створена повна база даних про всіх дітей, що проживають на території мікрорайону.
Адміністрація школи щоденно контролює відвідування занять учнями школи. Ведеться книга щоденного обліку відсутності учнів на уроках, розроблені листи-повідомлення для батьків учнів, які допускають пропуски уроків без поважних причин. Батьків запрошують на бесіди – зустрічі з адміністрацією школи, малі педагогічні ради, засідання Координаційної ради. Адміністрацією та психологом школи проводяться консультації для батьків учнів «групи ризику», категорійних і з неповних сімей.

Аналіз стану подальшого навчання випускників 9-х, 11-х класів та їх працевлаштування

9 класи
Де продовжують навчання 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Усього випускників 9-х кл. 27 32 30 26 25
Із них: навчаються: — в школі №37 16 14 18 14 22
— інших ЗНЗ 3 4 2 1
— у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 4 11 5 10 1
— у закладах профосвіти 4 3 4 2 2
Не працевлаштовані
Виїхали за межі Києва 1

11 класи
Де продовжують навчання 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Усього випускників 11-х кл. 17
17 28 20 25
Із них навчаються:
— в ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акреди-тації 8 8 19 14 17
— ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 1 3 2 3 1
— у закладах профосвіти 1 3 3
Працюють 7 3 3 3
Служать у Збройних силах України
Не працевлаштовані 4 4
Виїхали за межі Києва

Створено базу дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, які перебувають під опікою, дітей із багатодітних сімей, малозабезпечених сі-мей, дітей, які постраждали від чорнобильської катастрофи, обдарованих дітей та дітей з тимчасово окупованих територій. В цьому році в школі навчалися:
Діти-сироти – 2
Діти під опікою-2
Діти з багатодітних родин -27
Діти-інваліди -6
Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС -3
Талановиті – 32
Діти з тимчасово окупованих територій — 33

На виконання завдань Кабінету Міністрів України діти пільгових категорій (сироти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених родин) забезпечуються шкільною формою та гарячим харчуванням, отримують запрошення з подарунками на Новорічні вистави, на День Святого Миколая.
Учні 1-4 класів, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування , діти-інваліди з 5-11 класів забезпечені гарячим безкоштовним харчуванням.
Організація харчування учнів школи здійснювалася відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість», рішення Київської міської ради від 09.10.2014 №271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2016 «Про організацію у 2016 році харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», від 25.10.2016 №1028 «Про внесення змін до підпункту 1.1. пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.06.2016 №362 «Про організацію харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Голосіївського району міста Києва», наказу управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адмініст-рації від 20.02.2017 року №62 «Про організацію харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району »
Забезпечення та доставка продуктів здійснюється державним підприємством «Шкільне харчування».
В школі створено громадський контроль за харчуванням учнів до якого входять: адміністрація школи, інспектор по харчуванню, представники батьківського комітету, медична сестра. Питання про організацію харчування учнів в школі розглядалися на нарадах при директорові, обговорювалися на батьківських зборах.
Для організації питного режиму учнів в школі встановлені питні фонтанчики. Для учнів 1-4 класів бутильовану воду замовляє батьківський комітет.
У школі функціонує медичний кабінет ( загальною площею 14 кв.м), в якому наявні медикаменти для надання першої медичної допомоги. Штатною медсестрою є фахівець з відповідною медичною освітою Олежко Жанна Іванівна. Згідно посадових обов’язків вона здійснює періодичний профілактичний медогляд дітей, подає інформацію у відділ освіти та районну поліклініку про випадки захворювання, надає в разі потреби первинну допомогу. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм в навчальних приміщеннях, у шкільній їдальні, проводить дезинфекційні заходи, веде облік медичних карток та профілактичних щеплень учнів школи. Надає практичну допомогу класним керівникам в проведенні бесід, заходів профілактичного та інформаційного характеру.
Систематично учні школи проходять медичні огляди фахівцями районної поліклініки. Здійснюється профілактичне щеплення та вакцинація учнів, ведеться постійний моніторинг епідемічної ситуації в навчальному закладі.
Всі працівники школи щорічно проходять професійний медичний огляд в районній поліклініці з відповідним записом у санітарній книжці та отриманням допуску до роботи в школі.
Згідно з інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичною культурою на підставі довідки «Висновки педіатра про стан здоров’я та рекомендованої групи для занять фізичною культурою», в школі здійснюється розподіл всіх учнів на групи, оформлені «Листки здоров’я».
На уроках фізичної культури вчителями проводиться спостереження та контроль за дотриманням правил безпеки життєдіяльності, забезпечення обладнанням та інвентарем, їхньою справністю. Двічі на рік проводиться перевірка спортивного обладнання про що складені відповідні акти.
Згідно з наказом ГУОЗ № 359 від 23.11.1994 р. «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом», у школі 4 рази на рік обстежуються діти 1-11 класів.
Відповідно до графіка профілактичних щеплень, у школі складено річний план щеплень і туберкулінодіагностики учнів та забезпечується проведення профілактичних щеплень ( проводиться усне інформування адміністрації школи, класних керівників та письмове інформування батьків про щеплення).
Слід зазначити, що почастішали факти відмови батьків від щеплень та перевірки їх дітей на туберкульоз. Збільшилась кількість дітей, що за станом здоров’я мають протипоказання до щеплень.
Безпека життєдіяльності та охорона праці.
У роботі з охорони праці, безпеки життєдіяльності адміністративно-обслуговуючий персонал та педагогічний колектив школи керуються Зако-нами України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки м. Києва та Голосіївського районного управління освіти ( які знаходяться на контролі) .
Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії знаходиться під щоденним контролем адміністрації та педагогічних працівників школи. У закладі створені всі необхідні умови для праці і навчання. Завдяки зусиллям керівництва, педагогічного колективу закладу, батьківської громадськості, матеріально- технічна база закладу утримується в належному стані.
Проводиться систематичний контроль за умовами навчально-виховного процесу з охорони праці, безпеки життєдіяльності: здійснюється перевірка інженерно-технічних комунікацій, устаткування, електропроводки, були проведені заміри опору ізоляції, організована робота комісії з перевірки готовності школи до нового навчального року та до осінньо-зимового періоду.
На початок 2016-2017 навчального року були оформлені всі акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та приміщеннях підвищеної небезпеки. Школа має дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку. Вчителі школи виконують правила з безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, пожежної безпеки при проведенні уроків, позакласних та позашкільних заходів.
В кабінетах підвищеної безпеки (хімії, фізики, біології, інформатики, трудового навчання, спортзалі) є:
• інструкції з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правила поведінки учнів, графіки провітрювання та вологого прибирання;
• в наявності акти-дозволи на проведення за¬нять;
• медичні аптечки.
Ведуться журнали інструктажу з безпеки життєдіяльності.
У кабінетах інформатики створені робочі місця, які відповідають нормам охорони праці, правилам безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії.
Заняття з фізичної культури проводяться в спортивній залі. Є в наявності акти випробувань спортивного обладнання. Освітлення спортивного залу в межах норми. Провітрювання та вологе прибирання здійснюється відповідно до графіка. Вікна та лампи освітлення в спортивному залі закриті захисними сітками. Спортивне обладнання перевіряється, придатне до експлуатації.
Спортивні знаряддя та спеціальне обладнання на спортивному майданчику закріплене, пофарбоване, має естетичний вигляд. Оформлено акти перевірки на надійність спортивного обладнання. Вчитель фізкультури оглядає спортивний майданчик перед початком навчальних занять. Спортивний майданчик асфальтований, футбольне поле зі штучним покриттям.
Інструкції з охорони праці в кабінетах підвищеної небезпеки розроблені у відповідності до діючих вимог, затверджені наказом уз¬го¬д¬жені з профспілковим комітетом, зареєстровані та внесені до відповідного журналу. Перелік інструкцій поповнюється в залежності від тем, що вивчаються, та видів діяльності, до яких залучаються учні і працівники школи.
Учителі школи при проведенні уроків, позакласних та позашкільних заходів дотримуються правил з безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, пожежної безпеки.
Відповідно до закону України «Про пожежну безпеку», у школі проводяться інструктажі з пожежної безпеки для працівників та учнів, що відображено у відповідній документації, розроблених інструкціях. Плани евакуації розміщено на кожному поверсі. У школі створено комісію, яка здійснює контроль за відповідністю технічного та санітарного стану приміщень вимогам пожежної безпеки та санітарії. Засобами пожежогасінння школа забезпечена. Відповідає за протипожежний стан будівлі завідуючий господарством школи Слободюк В.С. Комісією з охорони праці проводиться обстеження стану пожежного обладнання, евакуаційних виходів.
В квітні в школі проводилися навчання з ЦО. Педагогічними працівниками проводиться роз’яснювальна робота серед учнів і батьків щодо запобігання травмуванню та загибелі дітей у надзвичайній ситуації.
У школі проводяться тижні охорони праці, «Попередження пожеж», місячник «Увага! Діти на дорозі!», «Тиждень безпеки життєдіяльності». У рамках тижнів і місячника проводяться бесіди, вікторини, круглі столи, конкурси малюнків із безпеки життєдіяльності, оновлюються матеріали на стендах із безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.
На виконання Закону України «Про санітарно-епідемічне благополуччя населення» в школі витримуються санітарно-гігієнічні умови, повітряний, світловий та температурний режими. Проводиться санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків та працівників. У навчальних кабінетах є графіки провітрювання та вологого прибирання.
Із метою попередження травматизму ведеться профілактична робота серед учнів, працівників, батьків. Правила поведінки під час навчально-виховного процессу, у транспорті, на вулиці, під час екскурсій, у громадських місцях, на природі, попередження дорожньо- транспортного травматизму постійно доводяться до відома учнів, про що свідчать записи в класних журналах. Питання попередження травматизму під час навчально-виховного процесу, в побуті та на дорогах серед учнів і працівників розглядається на нарадах при директорі, на педагогічних радах, батьківських зборах, виховних годинах та постійно контролюється адміністрацією школи.
Складено графік чергування учителів на перервах, який погоджено з профспілковим комітетом. Організовано чергування адміністрації навчального закладу. Для учнів школи розроблені правила поведінки.
Журнали реєстрації нещасних випадків на виробництві, під час навчально-виховного процесу та в побуті ведуться відповідно до нормативних документів. У школі діє постійна комісія з розслідування нещасних випадків, що сталися з дітьми та працівниками школи.
Адміністрація школи організовує роботу й здійснює контроль за проведенням заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов під час навчально-виховного процесу. Учні школи вивчають курс «Основи здоров’я» (1-11 кл.).
На уроках фізичної культури, хімії, фізики, біології, інформатики, трудового навчання з учнями проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності. Ведеться робота щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.
У разі організації позаурочних навчально-виховних заходів видається наказ, проводиться інструктаж із учителями (відповідальними) та з учнями. Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у відповідному журналі.
Із метою профілактики дитячого травматизму в школі проводиться:
• вересень — місячник безпеки дорожнього руху;
• II тиждень вересня — тиждень безпеки життєдіяльності;
• II тиждень грудня — тиждень попередження пожеж;
• IV тиждень квітня — тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності;
• травень — єдиний День безпеки життєдіяльності.
Організація та ефективність виховної роботи

Виховання є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу в школі.
Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках: громадянське виховання, робота з обдарованими учнями, розвиток творчої особистості, соціальний захист дітей, формування навичок здорового способу життя, робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки, робота з профілактики дитячого травматизму, робота з попередження правопорушень.
Протягом навчального року згідно з планом роботи школи прово-дились засідання методичного об’єднання класних керівників, яке очолювала Степанченко Галина Володимирівна, наради при директорові та заступниках директора, де визначалися напрямки, цілі, форми та методи виховної роботи, шляхи досягнення більшої ефективності виховного процесу.
Питання виховної роботи розглядались на засіданнях педагогічної ради нарадах при директорові, методичних об’єднаннях.
Методична робота з проблем виховання спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної роботи класного керівника, вихователя, надання їм кваліфікованої допомоги.
Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу в школі запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників.
В основу планування виховної роботи покладено всебічний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації.
Класні керівники залучають батьків до навчально-виховного процесу як рівноправних учасників з урахуванням їх здібностей та можливостей через співпрацю з батьківським комітетом.
В планах виховної роботи передбачаються заходи, спрямовані на формування усвідомленого ставлення до української мови, до історії та культури нашого народу. Учні школи випускають газети, плакати до ви-значних дат. Варто відмітити роботу класних керівників Щерба О.В. (4 кл.), Ткаченко І.О.( 6 кл.), Українчук Т.А. (10 кл.), Хвічія А.М.(9 кл.), Бодашевська Г.В.(7б кл.), які проводять з учнями багато цікавих справ: диспутів, круглих столів, літературних вечорів, родинних свят, займаються дослідницько-краєзнавчо-пошуковою роботою тощо.
В шкільній бібліотеці постійно оформлюються виставки книг до знаменних дат, здійснюється знайомство з новими українськими виданнями.
На уроках української мови та літератури, історії, географії учні оволоді-вають знаннями про свій народ, Батьківщину, розвивають національні якості.
Проводячи загальні шкільні і класні заходи, учнів постійно заохочують до участі в організації і проведенні масових і групових форм роботи: бесід, ранків, уроків Пам’яті, історії рідного краю, ігор-мандрівок, вікторин, конкурсів, свят, екскурсій, прогулянок, широко використовується зібраний краєзнавчий матеріал.
Поряд з навчальним процесом велика увага приділяється розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами. Так у школі протягом року працювали гуртки: вокального співу (керівник Пономаренко Ю.В.), хореографічний (керівник Шевченко Т.О.), краєзнавчий гурток (керівник Гончаренко Т.В.), спортивний (керівники Булаєнко В.Д.), волонтерський (Шевченко Т.О.), комп’ютерний (керівник Сколяр Б.О.), займається молодша група Державної театральної школи-студії ( художній керівник , актор театру і кіно Суханов А.В.), навчально-тренувальні заняття з черліденгу проводили тренери КДЮСШ «АРГО», а також команда КВК, учнівське самоврядування, крім того, учні школи відвідують позашкільні заклади БДЮТ, дитячі спортивні і музичні школи, підліткові клуби, займаються в модельних агенціях тощо. У школі організовано і проводиться пошукова та краєзнавча робота. Створено пошуковий загін, який займається збором матеріалів по напрямках акції «Моя земля – земля моїх батьків»( керівник Гончаренко Тетяна В’ячеславівна). Активну участь беруть школярі в міській акції «Пізнай свій край — пізнай себе», акціях «Турбота», «Пам’ять», «Ветеран живе поруч».
Виховні заходи, що проводились протягом навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів.
Учні школи постійно брали участь у масових заходах, що проводилися на районному, міському, Всеукраїнському рівнях, брали активну участь у різних конкурсах, спортивних змаганнях, фестивалях.
Протягом навчального року проведені традиційні шкільні свята та конкурси: День знань, День вчителя, День Збройних сил України, День Святого Миколая, новорічні свята, День Соборності, заходи до річниці Революції Гідності, Героїв Небесної Сотні, Міжнародного жіночого дня, День Перемоги, Останній дзвоник, випускний вечір тощо.
З метою активізації пізнавальних інтересів та виховання естетичних смаків було організовано відвідування театрів, музеїв, виставок, проводились різноманітні екскурсії. Велика увага у виховній роботі при-ділялася педагогіці піклування, організації громадсько-корисної діяльності школярів, подальшому розвитку волонтерського руху. Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне учнівське самоврядування, яке виховує в учнів ініціативу, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності. Головою виконавчої влади є президент Синкевич Анастасія, учениця 9 класу , якому підпорядковуються радники від кожного класу. Учнівське самоврядування школи є активним учасником всіх загальношкільних заходів, районних конкурсів, змагань, акцій.
Одним із основних напрямів є превентивне виховання. Всі учні детально ознайомилися з положенням Конвенції про права дитини. Пройшли зустрічі школярів з оперуповноваженим сектору ювенальної поліції Голосіївського УП ГУНП України в місті Києві Вербицьким Д.М. , у ході яких діти одержали цікаві, змістовні та повчальні відповіді на запитання, які їх хвилювали. Класними керівниками проводяться години спілкування по протидії насильству, ксенофобії, проявів расизму так як в школі навчаються діти різних національностей і в другій половині дня працює арабська школа. Під час «Тижня правових знань» були проведені брейн-ринг, круглий стіл, конкурси, практичні заняття, конкурс малюнків, виставка юридичної літератури, батьківські збори, інформаційно– пізнавальні хвилини «Право, обов’язок і честь».
Учні школи приймали участь майже в усіх заходах, які проводилися районним БДЮТ, соціальними службами, РНМЦ. Також проводилися різноманітні заходи з профілактики шкідливих звичок, наркоманії, СНІДу, попередження дорожньо-транспортного травматизму, правопорушень серед учнів. Це виховні години, лекції, вистави артистів театрів міста.
З метою забезпечення ефективного впливу на підлітків, які виховуються у сім’ях, які опинилися в СЖО та учнів схильних до правопорушень були залучені класні керівники, батьки, адміністрація. Класні керівники відвідують учнів вдома, проводять бесіди з батьками, залучають дітей до позакласної роботи, участі в роботі гуртків. Проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту», заслуховувалися звіти й інформації з цих питань на нарадах, засіданнях МО класних керівників, Координаційній раді. На засіданнях ради школи розглядаються питання порушень правил поведінки та пропусків навчальних занять учнями школи без поважної причини. Слухаються пояснення як учнів, так і їхніх батьків про причини, що призвели до цього.
Значна увага приділяється морально-етичному вихованню. На годинах спілкування, проводиться робота по вихованню поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду. Майже кожен учень початкових класів, за допомогою своїх батьків створюють генеалогічне дерево своєї родини. В молодших та середніх класах проводяться свята: «Світ захоплень моєї родини», «Фотографії дитинства моїх батьків та мого дитинства». В травні пройшло свято до Дня матері «Ми матір називаємо Святою».
Для виховання в учнів морально-етичних засад поведінки, формування загальнолюдських цінностей, проводяться бесіди, дебати, брейн-ринги, КВН.
Чільне місце займає і художньо-естетичне виховання. Учні школи прий-мають участь у районних оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, команд КВК, конкурсах малюнків, поробок тощо. На уроках обра-зотворчого мистецтва і художньої культури виховуються естетичні ідеали, учні навчаються спостережливості, милуванню природою, витворами мистецтва. Викладання свого предмету вчителі пов’язують з історичним минулим, видатними художниками різних епох. Роботи, виконані учнями, демонструються на шкільних, районних конкурсах малюнків.
З метою виявлення здібностей учнів проводиться щорічний шкільний огляд-конкурс «Таланти 37-ї» у різних номінаціях: танець, декламатор, вокал. Переможці і кращі номери цих конкурсів відбираються на творчий звітний концерт «Вернісаж дитячої творчості». Із своєю концертною програмою школярі виступали перед батьками.
Однією з важливих ділянок у виховній роботі приділяється трудовому вихованню. На своїх уроках і в позаурочний час педпрацівники зо-середжують зусилля на вихованні у дітей умілого господаря, який володіє відповідними навиками та вміннями, професійною майстерністю на основі сучасних знань про ринкову економіку. В процесі викладання загальноосвітніх предметів, трудового навчання, позакласної і позашкільної роботи забезпечується підвищення ефективності профорієнтаційної роботи, шляхом проведення бесід, лекцій, екскурсій, вікторин.
На виконання цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» в школі проводяться шкільні змагання з футболу, настільного тенісу , спортивні естафети, «Веселі старти», «Козацькі розваги».
На початку навчального року створено банк даних на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, неблагополучних сімей, ба-гатодітних, малозабезпечених, дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС, дітей-інвалідів. Цей список постійно коригується. Учні вказаних категорій, згідно чинного законодавства, забезпечені пільговим харчуванням, отримали безкоштовно запрошення з подарунками на новорічні вистави від Голосіївської РДА.
Велика увага приділяється краєзнавчій роботі. Учні відвідують музеї, подорожують Україною, ходять в походи, беруть участь в районних туристичних зльотах.
З метою пропаганди здорового способу життя запроваджено профілактичні програми та акції «Антинаркоманія», «АнтиСНІД», «Життя без куріння», «Тверезість». Випускаються стіннівки, проводяться конкурси плакатів названої тематики. Класні керівники та класоводи проводять бесіди різної тематики: «Куріння та здоров’я дітей», «Нікотинова залежність», «Наркотики – спробувати чи ні?», «Алкоголь і хвороби». Також проводяться бесіди з батьками та індивідуальні бесіди з учнями.
З метою профілактики дитячого травматизму, основним напрямком якого є формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів, проводяться бесіди, виховні класні години. У вересні, грудні і квітні в школі пройшли Тижні безпеки життєдіяльності. В рамках місячника «Увага! Діти на дорозі» проводилися: конкурс малюнків, гра «В гостях у світлофора «Моргайка», вистава «Бешкетне слоненя». Розроблені пам’ятки для батьків «Безпека дорожнього руху по дорозі до школи і додому», «Умови дотримання правил техніки безпеки дітьми вдома», проводяться бесіди по застереженню від нещасних випадків на канікулярні та святкові дні.
Робота «Трикутника», шкільне самоврядування.
Батьківський актив, адміністрація школи та учнівське самоврядування щорічно укладають угоду про співробітництво та спільну діяльність.
Голова батьківського комітету школи у 2016-2017 році — Чижова Лідія Віталіївна.
Шкільне самоврядування протягом року очолювала учениця 11 класу Ганченко Марія, а з березня місяця – Синкевич Анастасія, учениця 8 класу. Активісти учнівського самоврядування приймали участь в усіх районних і шкільних заходах. За ініціативи учнівського самоврядування в школі проводилися акції «Разом проти СНІДу», «Клас без куріння», фестиваль-конкурс «37 має талант», «Школа-наш дім, нам жити в нім», «Ветеран в твоєму домі», «Збережемо пам’ять про минуле» та інші.
Випускається шкільна друкована газета «Дзвоник», періодичність випуску один раз на місяць, формат А3. Широко використовується мережа Internet.

Фінансова-господарська діяльність.

Школою платні послуги не надавались.
В школі немає навчально-виробничих цехів.
Кошти від здачі в оренду тимчасово вивільнених приміщень школою не отримуються.
Кредити від банків школа не отримує.
500 кв.м. площі знаходиться в погодинній оренді. Розрахунки здійсню-ються через централізовану бухгалтерію Управління освіти.
Внутрішкільний контроль в школі проводиться директором та його заступниками за всіма напрямками діяльності школи згідно плану внутрішкільного контролю, річного плану роботи. Аналіз і висновки внутрішкільного контролю фіксуються в спеціальних книгах і узагальнюються в наказах по школі.

Директор Вітьман М.О.