Нормативний путівник

    Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

    ЗУ «Про загальну середню освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#Text

    Профстандарт вчителя початкових класів — https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchitelya-pochatkovih-klasiv-vchitelya-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-vchitelya-z-pochatkovoyi-osviti

    Методичні рекомендації МОН — https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi

    Конвенція про права дитини — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text